Communicatie en transparantie

Jaarverslag 2017

Goede communicatie en informatie dragen bij aan een open en transparante organisatie. In 2017 hebben wij onszelf een aantal vragen gesteld om de communicatie en transparantie binnen onze organisatie te verbeteren. Vanuit de gedachte dat goed geïnformeerde medewerkers, gemotiveerde medewerkers zijn.

Missie

De vijf regionale screeningsorganisaties hanteren een gezamenlijke missie. Screeningsorganisaties dragen door middel van kwalitatief hoogwaardig bevolkingsonderzoek substantieel bij aan een vroegtijdige behandeling van ziekten waaronder kanker met als doel gezondheidswinst te realiseren en sterfte terug te dringen.

Visie

Bevolkingsonderzoek Oost werkt aan deze missie door het excellent uitvoeren van vroege opsporing volgens verschillende methoden en met de inzet van verschillende partners in de keten.

Om toekomstbestendig te zijn, is onze organisatiestructuur veranderd, zie bijgaand ons organogram.

Quote persoon

“Wij maken een mooie beweging richting
een moderne organisatie”

Aart van Walstijn – Bestuurder Bevolkingsonderzoek Oost

KernwaardenBevolkings

onderzoek Borstkanker

Vernieuwde route BI-RADS 0

Per 1 juli is de vernieuwde verwijsrouting BI-RADS 0 ingevoerd bij de ziekenhuizen. Er zijn geen uitvoeringsproblemen geconstateerd en ook de terugkoppeling van de uitkomsten van de verwijzing naar zowel de screeningsorganisatie als de huisarts lopen volgens afspraak.

Non-respondenten en non-participanten onderzoek

Het aantal non-respondenten en (definitieve) non-participanten is de laatste jaren gestegen (vanaf 2013). Om te beoordelen of er mogelijke trends in deelnamegedrag zijn of mogelijke oorzaken van dit veranderende gedrag landelijk en/of regionaal zijn, is er in 2016 een onderzoek gestart. In december 2017 is de rapportage met uitkomsten opgeleverd en aangeboden aan de bestuurders.

Verstuurde uitnodigingen

2017

verstuurde uitnodigingen
261.186
Onderzochte vrouwen
204.826
Verstuurde uitnodigingen

2017

 • verstuurde uitnodigingen: 261.186
 • Onderzochte vrouwen: 204.826
verstuurde uitnodigingen
257.271
Onderzochte vrouwen
205.289

2016

Verstuurde uitnodigingen
Verstuurde uitnodigingen

2016

 • verstuurde uitnodigingen: 257.271
 • Onderzochte vrouwen: 205.289

verwijsadvies

Aantal onderzochte vrouwen met verwijsadvies voor nader onderzoek

2017 4.925
2016 5.203

Geen deelname

Aantal vrouwen dat zich niet heeft laten onderzoeken

2017 58.120
2016 52.006

Afmeldingen

Aantal vrouwen die zich afmeldden of wegbleef zonder opgave van reden

2017
2016
 • Afmeldingen: 22.272
 • Bleef weg: 35.848
 • Afmeldingen: 21.707
 • Bleef weg: 30.299

Bevolkings

onderzoek Darmkanker

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is in 2017 alweer het vierde jaar ingegaan. In 2017 is nagenoeg de gehele doelgroep voor 2017 alsmede de restgroep van 2016 uitnodigd.

In september heeft het RIVM de landelijke monitor van 2016 vrijgegeven. Algehele conclusie is dat het bevolkingsonderzoek darmkanker goed is georganiseerd, een hoge opkomst kent en leidt tot een indrukwekkend aantal vroege opsporingen van darmkanker en voorstadia.

Verstuurde uitnodigingen

2017

verstuurde uitnodigingen
379.310
Onderzochte mannen en vrouwen
281.519
Verstuurde uitnodigingen

2017

 • verstuurde uitnodigingen 379.310
 • Onderzochte mannen en vrouwen 281.519
verstuurde uitnodigingen
265.705
Onderzochte mannen en vrouwen
211.303

2016

Verstuurde uitnodigingen
Verstuurde uitnodigingen

2016

 • verstuurde uitnodigingen 379.310
 • Onderzochte mannen en vrouwen: 211.303

FIT

De FIT is een buisje waarmee thuis vier maal in de ontlasting wordt geprikt. Deze ontlasting wordt in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van sporen van humaan bloed, die kunnen wijzen op (voorlopers van) darmkanker.

Percentage gunstige en ongunstige uitslagen van de FIT

2017
2016
 • Gunstige uitslag: 94,9%
 • Ongunstige uitslag: 5,1%
 • Gunstige uitslag: 94,52%
 • Ongunstige uitslag: 5,48%

Diagnose

Bij 11.466 cliënten is een coloscopie uitgevoerd. Hiervan kreeg 7% de diagnose darmkanker. Bij 40% werd een ‘advanced adenoom’ vastgesteld en bij 25% een ‘non-advanced adenoom’.

 • Darmkanker (7%)
 • Advanced adenoom (40%)
 • Non-advanced adenoom (25%)
 • Geen afwijkingen (16%)
 • Overige bevindingen (12%)

Bevolkings

onderzoek Baarmoeder

halskanker

Begin 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start gegaan. De grootste veranderingen ten opzichte van het 'oude' bevolkingsonderzoek zijn:

 • Uitstrijkjes worden primair beoordeeld op hrHPV. Als er hrHPV aanwezig is, wordt hetzelfde uitstrijkje cytologisch beoordeeld. Het controle uitstrijkje valt nu ook onder het bevolkingsonderzoek en is dus gratis voor de deelnemer. Bij het vernieuwde bevolkingsonderzoek krijgt de vrouw het advies zich verder te laten onderzoeken bij de gynaecoloog als zij afwijkende cellen heeft.
 • de mogelijkheid voor de deelnemer om een zelfafnameset (ZAS) aan te vragen
 • het gebruik van ScreenIT als ICTsysteem ter ondersteuning van het primaire proces.

Voor het analyseren van de uitstrijkjes en de ZAS zijn landelijk vijf laboratoria gecontracteerd die ieder een deel van de analyses voor hun rekening nemen.

Verstuurde uitnodigingen

2017

verstuurde uitnodigingen 144.246
Onderzochte vrouwen
73.392
Verstuurde uitnodigingen

2017

 • verstuurde uitnodigingen 144.246
 • Onderzochte vrouwen 73.392

Deelname en uitslag

Totale deelname: 60,84%

 • 56,68% Van de de onderzochte vrouwen heeft het onderzoek gedaan door middel van een uitstrijkje bij de huisarts. Hiervan kreeg 7,97% de uitslag HPV+
 • 4,16% Van de onderzochte vrouwen heeft het onderzoek gedaan via een ZAS. Hiervan kreeg 6,39% de uitslag HPV+

Uitslag cytologie uitstrijkjes

29,87% Van de vrouwen met HPV+ en cytologie beoordeelde uitstrijkjes is doorverwezen naar de gynaecoloog (vanaf PAP 2)

 • Pap 0 (0,64%)
 • Pap 1 (69,49%)
 • Pap 2 (11,22%)
 • Pap 3 (16,09%)
 • Pap 4 (2,54%)
 • Pap 5 (0,03%)

Informatie beveiliging

In december 2017 heeft de externe audit informatiebeveiliging plaatsgevonden op basis van de ISO27001 norm. Deze audit is met positief resultaat afgesloten.

Deelname aan de onderzoeken in de afgelopen drie jaar

2015 201.215
2016 205.289
2017 204.826
2015 167.533
2016 211.303
2017 281.519
2017 91.414
 • Bevolkingsonderzoek borstkanker
 • Bevolkingsonderzoek darmkanker
 • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Begin 2017 is het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker van start gegaan, waardoor we de cijfers niet meer kunnen vergelijken met voorgaande jaren.

Cliënten

reacties

95%Borstkanker
3%Darmkanker
2%Baarmoeder-halskanker
25%Compli-menten
70%Klachten
3%Vragen
2%Sugges-
ties

Personeel

156
17

2017

totaal: 173
156
14

2016

totaal: 170
2017

Aantal fte: 122,14

2016

Aantal fte: 119

2017

Gem. verzuim: 6.2%

2016

Gem. verzuim: 8,1%

Financiële gegevens

Genormaliseerd exploitatieresultaat

0
2017 704.320
2016 768.000

Investeringen


0
2017 275.030
2016 69.800

Liquiditeitspositie


0
2017 6.800.000
2016 5.800.000
2015 4.500.000